Pendaftaran Pemohon
Permohonan Baru Lesen TBT
Lupa Katalaluan
Senarai Tred Lesen TBT
Senarai Kawasan Konservasi
Terma & Syarat

Di bawah adalah syarat-syarat permohonan dan penggunaan Sistem iLesen TBT Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di portal ini. Sekiranya anda mengakses sistem ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, bagi akses dan/atau penggunaan portal ini. Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi portal ini. Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.

Syarat-syarat Permohonan Lesen TBT

(1) Permohonan hanya untuk tred perniagaan yang Tidak Berisiko Tinggi (TBT) sahaja. Sila rujuk       Senarai Tred Lesen TBT yang disenaraikan.
(2) Permohonan hanya bagi jenis Bangunan Satu Lot Kedai Tingkat Bawah sahaja yang telah       mempunyai kelayakan CCC sahaja.
(3) Permohonan dikawasan konservasi tidak dibenarkan memohon melalui Sistem iLesen TBT

Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:
(1) Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
(2) Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan,       data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi       atau daripada portal ini;
(3) Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
(4) Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di portal ini; atau
(5) Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan portal ini.


SYARAT-SYARAT AM LESEN

(1) Lesen ini dikeluarkan dengan syarat Pemegang Lesen hendaklah mematuhi Undang-Undang       Kecil dan Peraturan-Peraturan Majlis Bandaraya sepanjang waktu mengurus dan menjalankan       perniagaan.
(2) Lesen hendaklah pada sepanjang masa dipamerkan pada tempat yang nyata di premis yang       dilesenkan.
(3) Tidak dibenarkan membuat perniagaan atau perdagangan lain di premis ini selain daripada yang       dilesenkan.
(4) Lesen ini tidak boleh ditukar kepada orang lain tanpa kebenaran bertulis dari pihak Majlis       Bandaraya Melaka Bersejarah.
(5) Dilarang meletak, menggantung atau menghalang apa-apa benda pada jalan, kali lima bangunan       dan tangga sepanjang masa.
(6) Premis perniagaan hendaklah sentiasa bersih dan menggunakan tong sampah sempurna serta       karung plastik.
(7) Lesen ini boleh dibatalkan pada bila-bila masa atau tidak diperbaharui sekiranya didapati       melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Bandaraya atau mana-mana syarat peraturan       undang-undang kecil yang berkaitan.
(8) Hendaklah mematuhi syarat-syarat kesihatan, Bomba, Jabatan Alam Sekitar dan Polis.
(9) Lesen ini tidak sah sekiranya tiada bayaran yang sah.


     
    Hakcipta Terpelihara 2014 © Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
    Terma & Syarat | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian